Skip to content

 Privacyverklaring 

Kinderopvang ’t Vlaggetje, gevestigd aan Bruggevaart 20, 1647BL Berkhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

D. Swart-Bakkers
Bruggevaart 20
1647BL Berkhout
+31625440610

kinderopvangtvlaggetje@live.nl
www.kinderopvangtvlaggetje.nl

 1. Swart-Bakkers is de Functionaris Gegevensbescherming van Kinderopvang ’t Vlaggetje zij is te bereiken via kinderopvangtvlaggetje@live.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderopvang ’t Vlaggetje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons versterkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres*
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres*
 • BSN nummer*
 • Geboorte datum kind*
 • Medische gegevens van kind*
 • Deze gegevens zijn bekend wanneer kind definitief is ingeschreven bij Kinderopvang ’t Vlaggetje en is ten behoeve van de diensten die kinderopvang ’t Vlaggetje levert.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kinderopvangtvlaggetje@live.nl. dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Kinderopvang ’t Vlaggetje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het goed kunnen aanbieden van diensten in het kader van kinderopvang
 • Dat dat nodig is bij controle van organisaties (GGD controle m.b.t. kind-bezetting)
 • Indien nodig contact op te kunnen nemen met de juiste personen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kinderopvang ’t Vlaggetje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of door de wet verplicht wordt gesteld op bepaalde data te bewaren in het kader van controle van de boekhouding of controle in het kader wet kinderopvang. Voor de belastingdienst hangt hier een tijdzone van 7 jaar aan. Voor de overige gegevens hanteren we een bewaartermijn van 1 jaar, opdat ouders kwijt geraakte gegevens nog kunnen opvragen.

Delen van persoonsgegevens aan derden

Kinderopvang ’t Vlaggetje verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met het bedrijf dat voor Kinderopvang ’t Vlaggetje de belastingaangifte in mijn opdracht doet, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Kinderopvang ’t Vlaggetje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaren en delen van foto’s

Kinderopvang ’t Vlaggetje maakt foto’s voor ouders om deze met ouders te delen zodat ouders weten wat er gebeurd en wat kinderen beleven. Dit biedt ondersteuning bij opvoeding en communicatie. Deze foto’s worden enkel bewaard zolang uw kind hier in de opvang is. Echter zijn er ook foto’s met meerdere gastkinderen. Deze worden met deze ouders gedeeld. Het is de ouders niet toegestaan deze foto’s (openbaar) te delen met derden.

Kindvolgsysteem

Kinderopvang ’t Vlaggetje maakt gebruik van een kindvolgsysteem. De aantekeningen die hierin gemaakt worden zijn te allen tijde door ouders/voogd van het betreffende kind op te vragen en in te zien. Zodra het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt, zal het kindvolgsysteem worden overgedragen aan de ouders/voogd van het kind. Ook als het kind eerder uit de opvang vertrekt, zal het kindvolgsysteem worden overgedragen aan de ouders/voogd van het kind.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Kinderopvang ’t Vlaggetje maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare middelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door kinderopvang ’t Vlaggetje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kinderopvangtvlaggetje@live.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Kinderopvang ’t Vlaggetje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoongegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kinderopvang ’t Vlaggetje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met kinderopvang ’t Vlaggetje, kinderopvangtvlaggetje@live.nl

Back To Top